لینک گروههای واتساپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۶۶

 

لینک های واتساپی

گروههای مختلف دانشگاه آزاد فسا

کاردانی آموزش ابتدایی مهر99

https://chat.whatsapp.com/IJiMMtjdx449LiSIXa4CTN

لینک واتساپی کارشناسی روانشناسی مهر99

https://chat.whatsapp.com/J7eo2lbpSvxFK9BtioBdn3

لینک واتساپی کارشناسی ارشد ابتدایی مهر99

https://chat.whatsapp.com/GKpyuqVHEIA9tJShm1CQi6

لینک واتساپی کارشناسی ارشد روانشناسی مهر99

https://chat.whatsapp.com/Jcg5SwZnEVA1f19uFMKHCF

لینک واتساپی شیمی دارویی مهر99

https://chat.whatsapp.com/D7BAMqeKlTm0FzRBUFXnmq

لینک واتساپی ارشد گیاهان دارویی مهر99

https://chat.whatsapp.com/D7BAMqeKlTm0FzRBUFXnmq

لینک واتساپی کاردانی و کارشناسی مهماری مهر99

https://chat.whatsapp.com/J5iHehMt2x7IxtIHfnNXOo

لینک واتساپی گروه مهندسی پزشکی مهر99

https://chat.whatsapp.com/DIJwwAptsSj3w1iPxXKKUb

لینک واتساپی گروه ریاضی پیش خواهران مهر99

https://chat.whatsapp.com/FjTFuubiWTQ3D1rl8hKFct

لینک واتساپی گروه ریاضی پیش برادران مهر99

https://chat.whatsapp.com/I8ulNIwNNUN1p2La9O4o3T

لینک واتساپی گروه فیزیک پیش برادران مهر99

https://chat.whatsapp.com/GsJSOBhTTJSJftVqRobObj

لینک واتساپی گروه فیزیک پیش خواهران مهر99

https://chat.whatsapp.com/EWm1qmzn6Jd0X5qxtvtj3O

لینک واتساپی گروه تربیت بدنی مهر99

https://chat.whatsapp.com/Ky8ijglUvlG7vPezn43P6a

لینک واتساپی گروه درس تربیت بدنی1

https://chat.whatsapp.com/GxdWZrnoOYd1bXUKROl1Wd

لینک گروه واتساپی حرکت شناسی و بیو مکانیک

https://chat.whatsapp.com/FWt6sEF4VLc7GzJdLpvxou

 

لینک واتساپی ارشد قدرت 99

https://chat.whatsapp.com/J10F3qSxADr7E9X4Oqp9AT

لینک واتساپی ارشد آی تی99

https://chat.whatsapp.com/CNqbGGbUGRoEDCkhy3NuwV

لینک واتساپی ارشد مخابرات99

https://chat.whatsapp.com/Gte508SeXJYEmHJtRThaEC

لینک واتساپی ارشد حسابداری99

https://chat.whatsapp.com/KeCcAp3hSvzLdSWtMpf5FS

لینک واتساپی کاردانی و کارشناسی حسابداری و مدیریت99

https://chat.whatsapp.com/C8bPg1QRGF7FwpaGh68npn

 

لینک وات ساپی فیزیک1 برای ورودی های99

https://chat.whatsapp.com/BZrBZ8907Ur91QnCxqsjbL

لینک وات ساپی حقوق ورزشی برای ورودی های99

https://chat.whatsapp.com/LQeTcB7Bqz7JBOVObVqfKx

لینک وات ساپی فیزیولوژی برای ورودی های99

https://chat.whatsapp.com/LbtkAWT7YsqHpfykXrRtbk

لینک وات ساپی فوتبال برای ورودی های99

https://chat.whatsapp.com/BwmflYBG3p6IOL9H81wkaj

لینک واتساپی دومیدانی3 برای ورودی های99

https://chat.whatsapp.com/Ekrc8gQ3szf5S9UHUrdUYw

لینک واتساپی اصول سرپرستی برای ورودی های99

https://chat.whatsapp.com/BucOzvayrvBEF5HU4bgxl9